Условия за ползване

Всяко лице, наричано за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ“ , получило достъп до уеб сайт с адрес https://www.BGKONTROLA.BG/ , наричан по-нататък „сайт“ , и до информацията и услугите в него, БГ КОНТРОЛА , наричана по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, се съгласява и приема следните Общи условия за ползване. Потребителят, използващ този сайт, се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с общите условия Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта. Доставчикът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.

„БГ КОНТРОЛА”  , E-mail: support@bgkontrola.bg
наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от една страна

и

Вашата фирма, 
наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от друга.

Общи условия:

Чл.1  Изпълнителя предоставя на Възложителя достъп до СОФТУЕР, наричан за краткост „ПОРТАЛ”.

Предназначението на ПОРТАЛА е Поддържане и съхранение на дневниците ,чек листата и журналите за:

  • Дневник за температурният режим на хладилните съоръжения ;
  • Дневник за хигиенното състояние ;
  • Дневник за личната хигиена на персонала ;
  • Дневник за извършен инструктаж и обучение на персонала ;
  • Съхранение на протоколите за извършена ДДД обработка.
  • Чл.2  За изпълнението на Услугата,
    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възнаграждение в размер на 20 (двадесет) лева на месец ,за целият срок на договора.

    Чл.3.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да постави на видно място рекламен стикер  в обекта му.